Recentste update : 19 augustus 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden [Dutch – PDF download]

PRIVACY

De bescherming van je privacy vinden we bij TheBlackbox.org BV uiteraard zeer belangrijk, want privacy is een basisrecht voor iedereen.

We verbinden er ons dan ook toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform alle wettelijke bepalingen. Met deze verklaring willen wij u alvast volledig informeren.

Verwerking van persoonsgegevens :

Onder verwerking van gegevens verstaan we elke bewerking van uw persoonsgegevens: Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

TheBlackbox.org BV – Hallebaan 72 – 2980 Zoersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het moet verwerken.

In het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen; in het kader van de uitvoering van een contract; om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen te kunnen voldoen.

Als u TheBlackbox.org BV om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt TheBlackbox.org BV uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te kunnen voldoen.

Als u een bestelling plaatst, gebruikt TheBlackbox.org BV de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de levering door derden (bvb. Bpost) aan bezorgdiensten en / of de betalingsverwerker worden verstrekt.

Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. TheBlackbox.org BV is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de klant, of de industrie van de klant, van toepassing zijnde wetten die niet algemeen van toepassing zijn op TheBlackbox.org BV als dienstverlener, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Voor bepaalde specifieke dienstverleningen doen we een beroep op gespecialiseerde partners, die naar geval, optreden als onderaannemer. Zij moeten onze instructies strikt opvolgen en ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven. Wij verzekeren ons ervan dat onze partners enkel gegevens ontvangen die strik noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun contract.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte beroepsdiscretie in acht nemen en alle technische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens nauwgezet opvolgen.

Wij dragen geen gegevens over aan derden buiten TheBlackbox.org BV voor commerciële doelen.

Wat zijn uw privacyrechten?

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u betreffen. In dat kader kunt u ons vragen: of wij persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor wij die verwerken; welke groepen van persoonsgegevens wij verwerken; met welke categorieën van bestemmelingen wij uw gegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.

Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren of te verwijderen en het gebruik ervan te verbieden.

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij wensen uit te voeren. Zo kunt u zich zonder opgave van een reden verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing- doeleinden.

Wilt u uw privacyrechten uitoefenen? Dan kan dit via ons mailadres :

info@theblackbox.org

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden. Concreet onderscheiden we een verwerkingsperiode en een archiveringsperiode.

De verwerkingsperiode is de maximumperiode van gebruik van uw gegevens voor een specifieke verwerking. Na die periode deactiveren wij uw gegevens.

De archiveringsperiode vloeit voort uit onze wettelijke verplichting of uit de juridische noodzaak om uw gegevens als bewijs te bewaren na afloop van de verwerkingsperiode. De gearchiveerde gegevens zijn nog enkel toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren, voor een controle door een bevoegde autoriteit (zoals de fiscale administratie) of voor een interne controle (audit).

Die archiveringsperiode varieert in functie van de geldende wetgeving en verplichtingen.

Uw gebruik van onze website :

Wat betreft onze website: indien u geen klant bent en u onze website bezoekt, gaat u akkoord dat wij uw gegevens enkel gebruiken voor statistische doeleinden.

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van deze website, hanteren wij geen andere technologische middelen om uw persoonsgegevens te bewaren. De cookies die eventueel geplaatst worden via onze website, zijn niet van die aard dat wij hiermee ook uw persoonsgegevens kunnen bewaren.

Beveiliging van de gegevens :

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

  • Alle personen die namens TheBlackbox.org BV van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten :

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@theblackbox.org .

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacyverklaring :

In een veranderende wereld waarin ook de technologie voortdurend verandert kan ook deze privacyverklaring veranderingen ondergaan. Wij nodigen u uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen en wij informeren u via onze website of onze andere gebruikelijke communicatiekanalen van enige wijziging.